Thông báo

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

16:42 11/07/2017

(Đối với các Tổ, các Bộ phận chuyên môn thuộc Phòng QTTS)