Tin tức - Hiển thị Box Chi tiết tin

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-ĐHNH ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh